Четвер, 17 квітня 2014


Уважаемый абитуриент!

В связи с вхождением Автономной Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, просим выразить своё мнение
о предстоящем поступлении в высшие учебные заведения в 2014 г.

Если Вы являетесь выпускником учебного заведения Крыма или г. Севастополя,
перейдите к опросу.

Ukrainian (Ukraine)Russian (CIS)

I

1. В какое высшее учебное заведение (ВУЗ) Вы желаете поступать?
 

II

2. Какая форма вступительного экзамена является для Вас наиболее приемлемой?
 
Громадське спостереження
Головна мета проведення громадського спостереження PDF Друк

забезпечення відкритості та прозорості навчальних досягнень випускників, широкого та об'єктивного інформування громадськості про перебіг ЗНО.

 
Етапи проведення ЗНО, на яких здійснюється громадське спостереження: PDF Друк
 • - реєстрація осіб, які виявили бажання пройти ЗНО;
 • - проведення ЗНО в пунктах тестування;
 • - перевірка та обробка бланків вiдповiдей абiтурiєнтiв;
 • - розгляд апеляційних заяв абiтурiєнтiв.
 
Громадське спостереження не поширюється на: PDF Друк
 • - розроблення та виготовлення тестів до моменту їх оприлюднення;
 • - органiзацiйно-технологiчні процеси, пов’язані з підготовкою до проведення ЗНО;
 • - технiчні заходи, що вживаються для адмiнiстрування програмно-апаратних комплексiв, якi використовуються для обробки та перевiрки результатiв ЗНО.
Громадськими спостерігачами можуть бути особи, які досягли 18-річного віку
й делеговані суб'єктами громадського спостереження.
 
Суб'єктами громадського спостереження можуть бути: PDF Друк
 • громадські організації;
 • батьківські комітети;
 • піклувальні ради навчальних закладів;
 • засоби масової інформації.
 
Громадський спостерігач має право: PDF Друк
 1. ознайомлюватися з нормативними документами, що регламентують проведення ЗНО;
 2. бути присутнiм у пунктах реєстрацiї абiтурiєнтiв, пунктах тестування, аудиторiях, центрах обробки, пунктах перевiрки, на засiданнях апеляцiйної та регламентних комiсiй;
 3. вести фото- та вiдеозйомку, аудiозапис на всiх етапах проведення ЗНО, крiм перiоду безпосереднього виконання абiтурiєнтами завдань в аудиторiях, а також пiд час здiйснення перевiрки бланкiв вiдповiдей у центрах обробки;
 4. пiдписувати протокол про завершення процедури тестування, у разi необхiдностi вносити до нього свої зауваження та пропозицiї, отримувати його примiрник.
 
Громадському спостерiгачевi забороняється: PDF Друк
 • - втручатися в процес проведення ЗНО;
 • - перешкоджати проведенню ЗНО, чинити дiї, що порушують порядок його проведення або заважають здiйснювати свої повноваження персоналу, залученому до виконання роботи на об'єктi спостереження;
 • - заходити та виходити з аудиторiй пiсля початку виконання завдань абiтурiєнтами (крiм виникнення позаштатних ситуацiй), спiлкуватися та допомагати в будь-якiй формi абiтурiєнтам пiд час виконання ними завдань в аудиторiях;
 • - чинити дiї, що вiдволiкають увагу абiтурiєнтiв пiд час виконання ними тестових завдань (фото- та вiдеозйомка, аудiозапис тощо);
 • - мати при собi будь-якi засоби зв'язку, пристрої зчитування, обробки, збереження та вiдтворення iнформацiї, друкованi та рукописнi матерiали, що не передбаченi процедурою тестування;
 • - використовувати свiй статус у дiяльностi, не пов'язанiй зi спостереженням за ходом проведення ЗНО.
 
Обов’язки громадського спостерігача PDF Друк
 • - ознайомитися з вимогами щодо проведення процедур ЗНО до моменту прибуття на об'єкт спостереження;
 • - прибути на об'єкт спостереження до 10-50;
 • - пiсля прибуття на об'єкт спостереження подати посадовiй чи службовiй особi, вiдповiдальнiй за проведення процедури ЗНО, посвiдчення громадського спостерiгача та документ, що посвiдчує особу;
 • - засвiдчити особистим пiдписом наявнiсть (вiдсутнiсть) родинних або iнших зв'язкiв iз будь-якою особою з числа абiтурiєнтiв, або тих, хто проводить ЗНО у пунктi тестування, а також факт ознайомлення з правами та обов'язками громадського спостерiгача у вiдомостi реєстрацiї громадських спостерiгачiв за проведенням зовнiшнього незалежного оцiнювання на пунктi тестування;
 • - пiд час проведення ЗНО повiдомляти уповноваженiй особi Українського центру оцiнювання якостi освiти, iншим особам, вiдповiдальним за проведення процедури ЗНО про виявленi порушення та недолiки.
Статус громадського спостерігача надається особам після їх реєстрації
в Українському або регіональних центрах оцінювання якості освіти.
 
Реєстрація громадських спостерігачів за проведенням ЗНО PDF Друк

Порядок реєстрації


Термін реєстрації: реєстрація громадських спостерігачів Сімферопольським РЦОЯО здійснюватиметься з 26 грудня 2013 року до 04 липня 2014 року.

Реєстрація громадських спостерігачів здійснюється Українським та регіональними центрами оцінювання якості освіти за поданням суб'єктів громадського спостереження (завантажити зразок подання).

У поданні про реєстрацію громадських спостерігачів зазначаються їх прізвища, імена, по батькові, роки народження, а також територіальні межі (область), де планується проведення громадського спостереження. Подання скріплюється печаткою відповідного органу (організації чи навчального закладу).


До подання додаються:

 • 1. Письмові зобов'язання осіб, вказаних у поданні, щодо дотримання прав та обов'язків громадського спостерігача, визначених Положенням  (завантажити зразок зобов’язання).
 • 2. Копії документів, які посвідчують особу.
 • 3. Письмові згоди осіб, вказаних у поданні, на обробку персональних даних (завантажити зразок згоди).

Місце реєстрації:

Автономна Республіка Крим, м. Сімферополь, вул. Семашка, 15, Сімферопольський РЦОЯО.

Координатор з питань громадського спостереження:

Уманська Ксенія Володимирівна,

провідний спеціаліст відділу логістики і взаємодії із регіонами Сімферопольського РЦОЯО,

тел. 0(652)547-649,

e-mail: orgtehotdel@mail.ru

 
Пакет необхідних документів можна надати до Сімферопольського РЦОЯО: PDF Друк
 • - особисто (понеділок – четвер з 14.00 до 17.00, п’ятниця з 13.00 до 16.00);
 • - поштовим зв’язком (лист на замовлення);
 • - електронною поштою (з подальшим відправленням поштовим зв’язком).

Посвідчення громадського спостерігача можна отримати протягом 5 робочих днів з дня отримання подання від суб’єктів громадського спостереження у термін, погоджений з координатором з питань громадського спостереження (особисто або через довірену особу).